TEREKENİN TESPİTİ DAVASI

Tereke nedir?Tereke ölen kişinin arkasında bıraktığı mirasın tamamıdır. Mirasbırakanın tüm mal varlığı ve tüm borçlarının toplamı terekeyi oluşturur. Terekenin belirlenmesi…

Okumaya Devam Et →

Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetname Nedir? Türk Medeni Hukukuna göre ölüme bağlı tasarruflar miras sözleşmeleri ve vasiyetnameler olarak iki başlık altında incelenebilir. Nitekim 4721…

Okumaya Devam Et →

BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU

Tanım Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçu, TCK’nın Adliyeye Karşı Suçlar Bölümünün 268. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “İşlediği suç nedeniyle…

Okumaya Devam Et →

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEPLİ TAZMİNAT DAVASI

Kamulaştırmasız El Atma Davası Nedir?İdarenin kamulaştırma yapmadan kişinin mülkiyet hakkını kullanmasını engellemesi ve kamu yararı gözettiğini öne sürerek taşınmazlara fiilen…

Okumaya Devam Et →

YAĞMA (GASP) SUÇU

YAĞMA SUÇU NEDİR? Yağmanın uygulamadaki diğer ismi gasptır. Yağma (gasp) suçu; zilyetliği başkasına ait olan taşınır bir malın cebir veya…

Okumaya Devam Et →

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU

            Günümüzde ceza yargılaması kapsamında en çok işlenen suçlardan biri yaralama suçudur. Yaralama suçu Türk Ceza Kanunun 2. Kısım, 2.…

Okumaya Devam Et →

Fuhuş Suçu

Fuhuş Suçu Fuhuş suçu 5237 s. Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığında 227.maddede düzenlenmiştir. Fuhuş suçu, bir kişinin…

Okumaya Devam Et →

PARADA SAHTECİLİK SUÇU

Parada sahtecilik suçu TCK 197. Maddede tanımlanmış bir suçtur. Madde-197; (1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte…

Okumaya Devam Et →

İSTİHKAK DAVASI

İSTİHKAK KAVRAMI VE İSTİHKAK DAVASI İstihkak, kelime anlamıyla hak ediş, hak kazanma anlamlarındadır. İstihkak davası ise mülkiyeti çekişmeli olan taşınır…

Okumaya Devam Et →

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞIİTİRAZ DAVASI

6502 sayılı kanun madde 66- (1) (Değişik:24/3/2022-7392/12 md.) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla…

Okumaya Devam Et →