KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN DAVASI

Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu Türk Borçlar Kanunu m.319’da tanımlanmıştır. TBK m.319: Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da…

Okumaya Devam Et →

TEMLİK VE BORCUN ÜSTLENİLMESİ

Temlik ve borcun üstlenilmesi hukukumuzda Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Hukukumuzda alacağın 3. Kişiye devredilmesi için herhangi bir rıza aranmazken borcun…

Okumaya Devam Et →

ESER SÖZLEŞMESİ

Eser sözleşmesi nedir? MADDE 470– Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği…

Okumaya Devam Et →

FAZLA MESAİ ALACAĞI NASIL HESAPLANIR

Fazla mesai ücreti nedir? Fazla mesai ülkemizde İş kanununda düzenlenmiştir. Buna göre bir işçi haftada 45 saat ve günlük 11…

Okumaya Devam Et →

İCRA HUKUKUNDA USULSÜZ TEBLİGAT VE TEBLİGATIN KALDIRILMASI

İİK m.21;İcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre olur.Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle…

Okumaya Devam Et →

                                              MESKENİYET İDDASI VE ŞİKAYETİ

İİK 82 haczedilemeyen malları listelemek amacıyla doğmuştur. Bu maddeye göre bazı malların haczedilebilmesi mümkün değildir. İİK 82/2 yazımızın da konusunu…

Okumaya Devam Et →

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN DAVASI

Madde 40- Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarakmahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için,istem sahibinin onsekiz…

Okumaya Devam Et →

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

Resmi belgede sahtecilik suçu; bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve sahte…

Okumaya Devam Et →

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU

            Günümüzde ceza yargılaması kapsamında en çok işlenen suçlardan biri yaralama suçudur. Yaralama suçu Türk Ceza Kanunun 2. Kısım, 2.…

Okumaya Devam Et →

İSTİHKAK DAVASI

İSTİHKAK KAVRAMI VE İSTİHKAK DAVASI İstihkak, kelime anlamıyla hak ediş, hak kazanma anlamlarındadır. İstihkak davası ise mülkiyeti çekişmeli olan taşınır…

Okumaya Devam Et →