YAĞMA (GASP) SUÇU

YAĞMA SUÇU NEDİR?

Yağmanın uygulamadaki diğer ismi gasptır. Yağma (gasp) suçu; zilyetliği başkasına ait olan taşınır bir malın cebir veya tehdit kullanmak suretiyle alıkonması sonucunda oluşmaktadır. Bu suç, mağdurun malvarlığına yönelik icra edilen haksız bir fiildir ve Türk Ceza Kanununca hapis cezası yaptırımına bağlanmıştır.

Yağma (gasp) suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 148. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

YAĞMA SUÇUNUN UNSURLARI VE ŞARTLARI

Herhangi bir gerçek kişi, yağma (gasp) suçunun faili ve mağduru olabilir. Suçun hukuki konusunu ise bir başkasına ait olan taşınır bir mal oluşturmaktadır. Yağma (gasp) suçunun fiil unsuru ise suçun seçimlik hareketli bir suç olması nedeniyle cebir veya tehdittir. Yağma (gasp) suçunun şartları ise şunlardır:

Başkasına ait olan malın alınması,

Cebre veya tehdide başvurulması.

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Yağma suçunda korunan hukuki değer bireyin sahip olmuş olduğu mülkiyet hakkı ve zilyetlik hakkıdır. Aynı zamanda bu suçla kişinin özgürlük hakkı da koruma altına alınmaktadır.

YAĞMA SUÇUNDA CEZA

Bu suçun cezası temel(basit) halde ve nitelikli halde ceza olmak üzere 2 başlıkta incelenir.

Temel(Basit) Halde Ceza: Bu suçun kanunun 148.maddesinde düzenlenen şekliyle işlenmesi halinde kişi hakkında 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Nitelikli Halde Ceza: Bu suçun nitelikli hali kanunun 149.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

Yağma suçunun;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,

h) Gece vaktinde,

İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

YAĞMA SUÇUNDA İNDİRİM HALLERİ

Yağma suçunda daha az cezayı gerektiren haller kanunun 150.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

(1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

YAĞMA SUÇUNDA SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA

Yağma suçunu soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Savcılık tarafından resen soruşturma, mahkeme tarafından ise resen kovuşturma yapılmaktadır. Mağdurun veya müştekinin şikayetten vazgeçmesi halinde dava düşmeyecek olup mahkeme tarafından davaya devam olunarak sanığın suçu işlediği kanaatine varıldığında failin cezalandırılması sağlanacaktır.

YAĞMA SUÇUNDA UZLAŞMA KURUMU

Yağma suçunun soruşturması ve kovuşturması şikayete tabi olmadığı için ve bu suçun Ceza Muhakemeleri Kanununda yer alan katalog suçlarından olmaması sebebiyle uzlaşma kapsamında değildir.

YAĞMA SUÇUNA TEŞEBBÜS

Yağma suçunda teşebbüs mümkündür. Fail bir başkasını, bizzat kendisinin veya yakınının hayatına karşı, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırıyla yahut malvarlığı yönünden büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koyulmamasına mecbur kılarak eylemine başlayıp ancak elinde olmayan nedenlerle gerçekleştirmez ise teşebbüsten dolayı cezalandırılacaktır.

YAĞMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

Kişi etkin pişmanlık yönündeki iradesini yargılama sırasında ortaya koyar ve mağdurun zararını giderirse cezası üçte birine kadar inebilir.

Yağma suçunda etkin pişmanlığın geçerli olması için temel olarak iki şartın gerçekleşmiş olması gerekir:

Failin pişman olarak gerekli yerlere durumu bildirmesi,

Mağdur kişinin uğradığı maddi zararı gidermiş olması.

Bu şartları gerçekleştiren fail etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilir. Bu andan sonra mağdur, maddi zararın giderilmesini reddedip failin cezalandırılmasını isteyemez. Ancak fail, mağdurun zararının yarısını gidermişse failin etkin pişmanlıktan yararlanması mağdurun rızasına bağlıdır.

YAĞMA SUÇUNDA ZAMANAŞIMI

Yağma suçu oluşturan fiilin gerçekleşmesinin üzerinden 15 sene içerisinde re’sen veya ihbar üzerine soruşturma başlatılmazsa dava zamanaşımı süresi dolmuş olur ve artık bu fiilden ötürü kişi hakkında işlem başlatılamaz.

YAĞMA SUÇUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Yağma suçu Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına girmektedir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

YARGITAY KARARLARI

1. Ceza Dairesi         2014/4631 E.  ,  2015/1135 K.

“İçtihat Metni”

Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme, nitelikli yağma

TÜRK MİLLETİ ADINA

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar .. ve ..’in, maktül ..’i yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme, nitelikli yağma, sanık ..’ın, maktül ..’i yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme, nitelikli yağma, mağdurlar .. ve ..’a karşı nitelikli yağma suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçlarının niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, sanıklar .. ve ..’in, mağdurlar .. ve ..’a karşı nitelikli yağma, sanık ..’in, maktül ..’e karşı yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme ve nitelikli yağma suçları ile ilgili olarak elde edilen delillerin mahkumiyete yeter nitelik ve derecede bulunmadığından beraatlerine karar verilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde isabetsizlik görülmediğinden, sanık .. müdafiinin eksik incelemeye, sübuta, suç vasfına, delillerin takdirinde hata edildiğine, ceza miktarına vs.ye, sanık .. müdafiinin sübuta, sanığın maktül ve mağdurlara karşı yağma suçundan değil hırsızlık suçundan cezalandırılması gerektiğine, delillerin takdirinde hata edildiğine vesaireye, sanık .. ve müdafinin sübuta, delillerin takdirinde hata edildiğine vesaireye, Cumhuriyet Savcısının sanık ..’in maktüle karşı öldürme ve yağma suçları ile sanıklar .. ve ..’in, mağdurlar .. ve ..’a karşı yağma suçlarından cezalandırılmaları gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanıklar .. ve ..’in, maktül ..’i yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme, yağma, sanık ..’ın, maktül ..’i yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme, nitelikli yağma, mağdurlar .. ve ..’a karşı nitelikli yağma suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile sanıklar .. ve ..’in, mağdurlar .. ve ..’a karşı nitelikli yağma, sanık ..’in, maktül ..’e karşı yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme ve nitelikli yağma suçlarından kurulan beraat hükümlerinin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 02/03/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

6. Ceza Dairesi         2015/4657 E.  ,  2018/2448 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Yağma

HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Yağma suçları 5237 sayılı TCK’nın 148 ile 150. maddelerinde düzenlenmiştir.

Buna göre yağma, bir kişinin tehdit edilerek veya cebir kullanılarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılınmasıdır.

Kanun’un 148. maddesinin 1. fıkrasında yağma suçunun temel şekli, 2.fıkrasında senet yağması, 3.fıkrasında cebir karinesine yer verilmiştir. TCK’nın 149. maddesinde yağma suçunun nitelikli hali, aynı Kanun’un 150. maddesinde ise hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amaçlı yağma ile değer azlığı yaptırıma bağlanmıştır.

Yağma suçu amaç ve araç hareketlerden oluşan bir suçtur. İlk önce almayı gerçekleştirmek için araç hareketler olan cebir veya tehdit kullanılır, sonrasında bu cebir ve tehdidin etkisiyle malın alınması veya tesliminin sağlanması ile suç tamamlanır.

Cebir, şiddet, tehdit, yağma suçunun zor unsurunu oluşturmaktadır. Zorun bulunmadığı olaylarda, yağma suçunun tipik unrusundan bahsedilemez.

Bu açıklama ışığında somut olaya gelince;

Yakınanın aracına olay günü binen sanıkların yakınana kendilerini … bırakmasını istedikleri, çıkmaz bir sokağa girdiklerinde sanık … … indiği, sanık …’in yakınana “Seninle açık konuşacağım benim param yok. Bana para ver” dediği, yakınanın başkaca taksi çalışanlarının başına gelen yağma olaylarından korkarak araçta bulunan 40.TL’nin 10.TL’sini verdiği, sanığın, elini cebine sokarak 5.TL daha istediği, korkan yakınanın bu miktarı da verdiği, sanığın araçtan inerek uzaklaştığı somut olayda, malın teslimi sırasında yağma suçunda aranan nitelikteki ciddi, korkutucu seviyede cebir/tehdit içeren söz veya hareket bulunmadığı, yakınanın geçmişten gelen algı ya da tasavvuru ya da psikolojik durumu ve/veya ürkek kişiliği ile yarattığı düşünceye de bu şekilde bir anlam yüklenemeyeceği, salt yakınanın kendi iç dünyasındaki korku ve endişesiyle malın teslimine yöneldiğinin anlaşılması karşısında, sanıkların unsurları oluşmayan yağma suçundan yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … ve savunmanı ile sanık … savunmanının temyiz itirazları ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, 02.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Views: 22