KASTEN YARALAMA SUÇU TANIMI VE CEZASI

Kasten yaralama suçu Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu’nun Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlıklı 86. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç esasen bir kişinin , başka bir kişiyi yaralaması durumunda vuku bulmaktadır. Bu makalede kasten yaralama suçuyla ilgili detaylı bilgi verilecektir.

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kasten yaralama suçu , bir kişinin kasıtlı olarak başka bir kişiyi yaralaması halinde işlenmektedir. Yaralamanın sonucunda meydana gelen zarar dahilinde yahut kişinin hayatını kaybetmesi durumunda ise failin cezası daha ağır düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanununda ayrı bir yer edinmiş ve bir madde olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Kanun koyucu Türk Ceza Kanununda kasten yaralama suçunu ” Bir kimseyi vücut veya sağlık bakımından kendisine acı vermek suretiyle yaralayan kişi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde tanımlamıştır. Kasten yaralama suçunun neticesinde meydana gelen zarara göre fail daha ağır cezalarla da karşılaşabilmektedir. Kasten yaralama suçu hukukumuzda Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama
yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki
etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun
şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(Ek cümle:12/5/2022-7406/3 md.) Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı
aydan az olamaz.
(3) Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,31
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle,
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi
bakımından ise bir kat artırılır.32

Kasten Yaralama Suçunun Oluşabilmesi İçin Gerekli Unsurlar Nelerdir?

Kasten yaralama suçu , Türk Ceza Kanunu 86-87. Maddelerine göre Kasıt- Yaralama – Mağdur unsurlarından oluşmaktadır. Suçun ilk unsuru olan kasıt unsurundan anlamamız gereken failin kişiyi yaralamak için kasıtlı olarak hareket etmesi gerekmektedir. Yalnızca yaralamanın gerçekleşebileceğini öngörerek hareket etmesi yeterli olmayıp fail isteyerek ve bu sonucu arzu ederek hareket etmelidir.

Kasten Yaralama Suçu unsurlarından yaralama için failin , mağdurun vücut veya sağlık bakımından acı vermek suretiyle yaralaması gerekmektedir. Yaralamadan söz edebilmemiz için mağdurun sağlığına bir zarar gelmesi , bundan acı duyması yeterlidir. Ayrıca suçun işlenmesi için yalnızca fiziksel bir zarara yahut acıya gerek de yoktur. Failin psikolojik olarak zarar görmüş olması da yaralama unsurunu oluşturmaktadır. Mağdur ise suçtan zarar gören , yaralanan kişidir.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir ?

Hukukumuzda kasten Yaralama suçunun cezası Türk Ceza Kanunu madde 86-87 ile belirlenmiştir. Buna göre kasten yaralama suçunun cezası için hapis cezası öngörülmüştür. Ancak yaralamanın niteliği ve şiddetine bağlı olarak verilecek cezada arttırım uygulanabilmektedir. Örneğin mağdurda kalıcı bir hasar meydana gelmesi yahut mağdurun ağır yaralanması durumunda Türk Ceza Kanunu madde 87 uyarınca suça uygulanacak ceza arttırılabilir.

Türk Ceza Kanunu madde 87 uyarınca aşağıdaki hallerde failin cezasında alt sınırdan uzaklaşarak artırıma gidilir.

Madde 87- (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak,
verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan
az olamaz.
(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak,
verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz
yıldan az olamaz.
Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına
veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya
çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.
(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci
fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki
yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten Yaralama Suçu ve Meşru müdafaada bulunanın Orantılılık İlkesi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 2013/9233 E., 2014/202 K. sayılı kararında, kasten yaralama suçu ile ilgili meşru müdafaa savunmasını içeren bir durum ele alınmıştır. Bu karara göre;

“Bir kimsenin kendisini veya başkasını savunmak için karşı tarafın saldırısına karşı müdafaada bulunması, kanun tarafından meşru müdafaa olarak kabul edilmiştir. Ancak, meşru müdafaa hakkının kullanımında orantılılık ilkesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Yani, saldırının şiddeti ve niteliği ile müdafaanın şiddeti ve niteliği arasında bir uyum olmalıdır.”

Bu kararda, sanığın kasten yaralama suçu işlediği kabul edilirken, savunmasında meşru müdafaa hakkını kullandığına ve orantılılık ilkesine uyduğuna karar verilmiştir. Sanığın, mağdur tarafından önce fiziksel bir saldırıya uğraması nedeniyle kendisini savunmak için yaptığı müdahale, orantılı bir müdahale olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, sanık hakkında kasten yaralama suçundan ceza verilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir.
Yukarıdaki yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere meşru müdafaanın kabul edilebilmesi için karşı karşıya kalınan yaralanma ve zarar görme tehlikesi ile orantılı olarak uygulanması gerekmektedir.

Kasten Yaralama Suçuna Teşebbüs Mümkün Müdür ?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2015/10775 E., 2015/10010 K. sayılı kararında, sanığın kasten yaralama suçuna teşebbüs ettiği iddiası ele alınmıştır. Bu kararda, sanığın mağdura doğru yürüdüğü, mağdurun kendisini korumak için sırtını duvara dayadığı, sanığın da mağdura tekme attığı ancak tekmenin mağdura isabet etmediği belirtilmiştir.
Yukarıda yer alan yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere sanığın mağdura tekme atmak sureti ile kasten yaralama suçuna teşebbüs ettiği kabul edilirken , tekmenin isabet etmemesi sonucu suçun unsurlarının tamamlanmamış olduğuna kanaat getirilmiş dolayısı ile suç teşebbüs aşamasında kalmıştır.

Kasten Yaralama Suçunun İştirak Halinde İşlenmesi Mümkün Müdür?

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 2017/12336 E., 2018/200 K. sayılı kararında, sanıkların birlikte hareket ederek mağdurun üzerine yürüdüğü, bir sanığın mağdura yumruk attığı, diğer sanığın ise mağduru tekmelediği belirtilmiştir. Kararda, sanıkların kasten yaralama suçuna iştirak ettikleri kabul edilmiştir.
Yukarıda yer alan yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere, sanıkların birlikte hareket ederek kasten yaralama suçuna iştirak ettiği kabul edilmiştir. Hukukumuza göre kasten yaralama suçuna iştirak edenler aynı suçtan sorumludur ve aynı cezai yaptırıma tabi tutulurlar. Ancak suça iştirak edenlerin suçun işlenmesi sırasında mevcut olan fiiliyatları ve sorumluluk dereceleri göz önüne alınarak ayrı ayrı cezalandırılmaları da mümkündür. Suça iştirak eden kişilerin suçun oluşumundan kaynaklanan sorumlulukları mahkeme tarafından değerlendirilecektir.

DİPNOT
Kasten yaralama suçu , hukukumuz yargı sistemi tarafından hapis cezası öngörülen ciddi bir suçtur ve cezası da buna uygun olacak şekilde ağır düzenlenmiştir. Ayrıca suçun işlenmesinden sonra suçun mağduru olan kişi için de bazı haklar mevcuttur. Yaralanan , suçtan zarar gören kişi/mağdur , suçun işlenmesinden dolayı faile karşı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Kasten yaralama suçundan mağdur olan kimselerin hak ve zaman kayıplarına uğramamaları açısından alanında uzman bir avukattan yardım almaları son derece önem arz etmektedir. Hukuk büromuzda sizlere ceza hukuku alanında profesyonel yardım ve takip hizmeti vermekteyiz.

Views: 46