TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR

Tahliye Taahhütnamesi Ne İşe Yarar?

    Tahliye Taahhütnamesi , kiracının belirli bir kiralananı rızası dahilinde boşaltmayı üstlenmiş olduğu irade beyanıdır. Tahliye taahhütnamesi kiralayana , herhangi bir nedene gerek olmaksızın ve herhangi bir tazminat yükü altına girmeden kira sözleşmesini feshetme imkanı sağlamaktadır. 
    Tahliye Taahhütnamesine Hukukumuzda Türk Borçlar kanunu 351/1 maddesinde "Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir." şeklinde yer verilmiştir.
  Borçlar kanununda yer alan maddeden de açıkça anlaşılacağı üzere tahliye taahhütnamesi vesilesi ile kiralayan , kiralananın tahliyesi için doğrudan icra dairesine başvurarak cebri icra yoluna başvurabilir veyahut tahliye davası açabilir. Ancak Tahliye Taahhütnamesi ile kiralananın tahliye edilebilmesi için belirli şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Hukukumuzda Tahliye taahhütnamesinin geçerli olması belirli koşullara bağlanmıştır. Belirli koşulları taşımayan ve yasal dayanağı bulunmayan tahliye taahhütnameleri geçersizdir.

 Öncelikle tahliye taahhütnamesi yazılı şekle tabi olup, söz konusu taşınmazın tahliye edileceğine dair beyan kesinlikle yazılı olarak verilmiş olmalıdır. Tahliye taahhüdü adi yazılı şekilde yapılmış olabilir. Ayrıca kiralananın boşaltılacağı yönündeki taahhüt bizzat kiracı tarafından yahut kiracı tarafından özel olarak vekil tayin edilmiş temsilcisi tarafından verilebilmektedir. Bu sebeple kiracı olan kimse dışında verilmiş olan (aile bireyleri vb) tahliye taahhütnameleri geçersizdir.

Tahliye Taahhütnamesinin geçerli kabul edilebilmesi için taşıması gereken bir diğer şart da tahliye taahhütnamesinde taşınmazın boşaltılacağı tarihin belirlenmiş olması gerekmektedir. Tahliyenin ne zaman gerçekleşeceği anlaşılmayan , yahut muğlak ifadelerle ifade edilmiş olan tahliye taahhütnameleri geçersiz kabul edilmektedir.

Tahliye taahhütnamesi hususunda en önem arz eden ve pratikte en çok sorunla karşılaşılan koşulu ise Tahliye Taahhüdünün kiralananın tesliminden sonra alınmış olması gerekmektedir.. Kira sözleşmesinin imzalanması sırasında veya kira sözleşmesi kurulmadan önce verilmiş tahliye taahhütleri geçersiz kabul edilmektedir. Hukukumuza göre Tahliye taahhüdü ancak kiralananın kiracıya tesliminden sonra kiracının rızası dahilinde alınabilir. Bu hükmün amacı sözleşmenin zayıf tarafı kabul edilen kiracıyı korumaktır. Tahliye taahhütnamesi bir akit özelliği taşımaktadır. Dolayısı ile hile, aldatma veya korkutma yolları ile alınması halinde irade sakatlığı meydana gelecek ve geçersiz kabul edilecektir.

 Ayrıca unutulmamalıdır ki , tahliye taahhüdü ile kiracının tahliye edilmek istenmesi halinde kiraya veren iradesini taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içerisinde hukuki zemine yansıtmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesine Nasıl İtiraz Edilir?

 Tahliye taahhütnamesi yukarıda da bahsettiğimiz üzere belirli koşulları içermediği sürece geçersiz kılınmıştır. Tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu düşünen kiracı buna yönelik itirazlarını her zaman ileri sürebilme hakkına sahiptir. Kiracı ilgili taahhütnamenin geçersizliğine yönelik bir tespit davası açabilir. Kiracı geçersiz olduğunu düşündüğü taahhütnamenin geçersizliğini her türlü delille ispat etme hakkına sahiptir.

Tahliye Taahhütnamesi İptal Edilebilir mi?

Tahliye taahhütnamelerinin iptal edilebilmeleri her zaman mümkün olmakla birlikte tarafların ortak iradelerinin bu yönde uyuşması şart koşulmuştur. Ancak irade sakatlığı hallerinden herhangi birinin bulunması durumunda tahliye taahhütnamesi tek taraflı olarak da iptal edilebilmektedir. Örneğin cebir kullanarak verilmiş olan tahliye taahhüdü 1 yıllık süre içerisinde iptal edilebilmektedir. Bu sürenin hak düşürücü süre olduğu unutulmamalıdır.

Dipnot

Tahliye Taahhütnamesi ile kiracı tahliyesinde , sürelerin kaçırılması yahut geçersiz ve yanlış usul işlemlerinin yapılması çok büyük hak ve zaman kayıplarına yol açabileceği için ilgili süreçte bir avukat ile çalışılması son derece önem arz etmektedir. Hukuk büromuzda sizlere Kira Hukuku alanında profesyonel takip hizmeti sunmaktayız.

Views: 56