Veraset İlamı Nedir ?

Mirasçılık Belgesi (Veraset ilamı ) Nedir ?

Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) murisin mirasçılarını her bir mirasçının payları ile birlikte gösteren resmi nitelikte belgedir. Murisin mirasçılarının , varisi oldukları mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunabilmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlara veraset ilamı ibraz etmeleri zaruridir. Bu sebeple varisin, miras bırakanın ölümünden sonra miras konusu mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için ilk yapması gereken mirasçılık belgesi almak olmalıdır.

Mirasçılık belgesi almak için mirasçılardan tek birinin başvurusu dahi yeterlidir. Talep üzerine alınan mirasçılık belgesinde mirasçıların her birinin payı ayrı ayrı belirtilir. Mirasçıların birlikte hareket etmesine gerek olmayıp sadece veraset ilamı isteyen kişinin , diğer mirasçıların rızasına gerek olmaksızın başvurması yeterlidir.

Mirasçı olduğunu düşünen herkes veraset ilamı almak üzere noterlik veya sulh hukuk mahkemelerine başvurabilir. Nitekim Medeni Kanun 598/1 "Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir." şeklinde hüküm koymuştur.


 Veraset ilamı talebinde bulunabilmek için miras bırakanın ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş olması şarttır. Ayrıca mirasçılık belgesi için talep etmeye yetkili kişiler tarafından talepte bulunulmuş olması gerekmektedir. Medeni Kanun 598/2 " Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir" Hükmünden de anlaşılacağı üzere atanmış mirasçılar ve vasiyet alacaklılarının mirasçılık belgesi çıkarabilmeleri için 1 aylık itiraz süresi mevcut olup ,  atanmış mirasçılar ve vasiyet alacaklılarının mirasçılık belgesi çıkarabilmeleri için 1 ay içinde itiraz edilmemiş olması gerekmektedir.

Mirasçılık belgesi şahsen veya kişinin avukatı aracılığı ile noterlik tarafından temin edilebilmektedir. Ancak mirasçılardan en az birinin yabancı uyruklu olması halinde veraset ilamı noter tarafından düzenlenemez. Bu hallerde mirasçılık belgesi ancak Sulh Hukuk Mahkemesinden temin edilebilir. Ayrıca nüfus kayıtlarından murisin soybağı tespit edilemiyorsa , nüfus kayıtları yeterince açık değilse veyahut düzenlenmiş bir vasiyetname mevcut ise mirasçılık belgesi ancak Sulh Hukuk Mahkemesinden alınabilir.

Mirasçılık Belgesi için Gerekli Evraklar

Kişinin ölüm belgesi
Nüfus kayıt örneği
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Veraset ilamı talep dilekçesi

Dipnot

Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi son derece önemli bir belgedir. Mirasçılık belgesinin talep edilmesinde yapılacak hatalar veyahut itirazların hatalı yapılması gibi durumlar mirasçıların hak ve zaman kayıplarına uğramasına sebep olacaktır. Bu nedenle alanında uzman bir miras avukatından yardım almak son derece önem arz etmektedir. Hukuk büromuzda sizlere miras hukuk alanında profesyonel yardım ve takip hizmeti sunmaktayız. 

Views: 10