Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale- Şuyu)

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir ?

 İzale-i Şuyu ya da ortaklığın giderilmesi davası bir taşınır veya taşınmaz mala birlikte malik olan kimselerin o malı anlaşarak paylaşamamaları durumunda paydaşlardan herhangi birinin mahkeme yolu ile mal paylaşımı talep ettiği davadır. Ortaklığın giderilmesi  (İzale-i şuyu) davası Aynen Taksim Sureti ile Ortaklığın Giderilmesi ve Satış Sureti ile Oraklığın Giderilmesi olmaz üzere iki yöntemle mümkün kılınmıştır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası ( İzale-i Şuyu) söz konusu mala ortak olan tüm paydaşlara karşı açılır. Paydaşlardan her biri maldaki paylı veyahut elbirliği mülkiyetine son verilerek ortaklığın sona erdirilmesini dava açarak talep edebilir. Nitekim Türk Medeni Kanunu madde 698 “Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.” şeklinde hüküm koymuştur.

Aynen Taksim Sureti ile Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Nedir ?

Ortaklığın Giderilmesi davalarında , şartların uygun olması durumunda aynen taksim yapılmak yani malın olduğu gibi paydaşlara paylaştırılması yolu ile ortaklığa son verilebilir. Mahkeme kararında aynen taksim talebi ile bağlıdır.

Taşınır mallarda aynen taksim uygulanabilmesi için paydaşların her birine aynı türden malın verilmesi gerekir. Farklı türdeki taşınır malların aynen taksim yolu ile paylaştırılması mümkün değildir. Örnek olarak bir ortağa buğday diğer ortağa arpa şeklinde bir paylaşım mümkün değildir.

Taşınmaz mallarda ise paydaşlardan birinin talebi üzerine açılan davada hakim , malın aynen taksim edilerek paylaştırılmasına karar verebilir. Ancak aynen taksim sureti ile paylaştırmanın mümkün olabilmesi için taşınmazın niteliklerinin buna uygun olması gerekmektedir. Taşınmazın önemli ölçüde değer kaybına uğraması , taşınmazın yüzölçümü , niteliği veya imar mevzuatına göre aynen taksimin mümkün olmadığı hallerde aynen taksim yolu ile ortaklığın giderilmesine karar verilemez. Aynen taksim yolu ile paylaşılan malın parçalarının birbirine denk düşmesi gerekmektedir. Ancak parçaların birbirine denk düşmesi şartı sağlanamıyorsa eksik parça için para eklenerek denklik sağlanabilir.

Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Nedir?

Taşınmazın aynen taksiminin mümkün olmadığı hallerde talep üzerine ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verilir. Kural olarak satış açık arttırma yolu ile yapılır. Ancak tüm paydaşlar oybirliği ile anlaştıkları takdirde satış yalnızca ortaklar arasında yapılabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu ) Hangi Mahkeme’ye açılır ?

Ortaklığın Giderilmesi davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanuna göre hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmazın bulunduğu il ya da ilçe sınırlarındaki sulh hukuk mahkemesi yetkilidir.

Dipnot

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu) tecrübe gerektiren bir işlemdir. Kişilerin hak ve zaman kayıplarına uğramaması için Ortaklığın giderilmesi sürecinde alanında profesyonel bir avukattan yardım almaları zaruridir. Hukuk büromuzda sizlere Gayrimenkul Hukuku alanında profesyonel takip ve yardım hizmeti vermekteyiz.

Views: 350