14 ÖRNEK TAHLİYE EMRİ

14 Örnek Tahliye Emri Nedir ?

İcra iflas kanunun yukarıda belirttiğimiz ilgili maddelerine dayanarak açılan 14 örnek tahliye emri taşınmazı kiraya verenin kiracısını evden çıkartmak için başvurduğu bir hukuki yoldur. Kiralanandan kiracıyı tahliye etmenin bir çok yolu bulunmaktadır.

Biz bu yazımızda belgelere dayanarak açılan icra takibi türü olan 14 örnek tahliye emrini inceleyeceğiz.

14 örnek tahliye emri ilamsız bir icra takip yoludur. Taşınmazın tahliyesi istemiyle başvurulan bu yolda kiraya veren tahliye talebini belgeye dayandırmalıdır. Bu belgeler kira sözleşmesi veya tahliye taahhütnamesi olabilir. Kira sözleşmesindeki sözleşme serbestisi ilkesine dayanarak kurulmuş olan özel hükümlerin yanı sıra kira sözleşmesinin süresinin sona ermesine dayanarak kiracıyı tahliye edebilir.

Sözleşmede belirlenen kira süresinin sona ermesinden itibaren bir ay içerisinde takip talebi oluşturulmalıdır. Aksi takdirde hak düşürücü olan bu süre geçirilirse sözleşme bir sene daha uzamış kabul edilerek tahliye talebi oluşturulamaz.

Madde 272 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)
Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir. Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.


Tahliye emrinde:
Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve yerleşim yerleri ve
mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.

Madde 273 – Müddeti içinde itiraz olunmaz veya itiraz kaldırılırsa kiralanan taşınmaz
müddetin hitamında zorla tahliye ve kiralayana teslim olunur. Ancak tahliye emrindeki müddetin
geçmesi lazımdır.
Tahliye edilecek yerde kiralayana ait olmayan eşya bulunursa 26. maddenin hükmü kıyas yoluyla tatbik olunur.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

14 örnek tahliye talebinin bir diğer belgesi olan tahliye taahhütnamesi ise Yargıtay kararları doğrultusunda kira sözleşmesinin yapıldığı tarihte imzalanmışsa geçersiz kabul edilmektedir. Sebebi ise taşınmazı kiralamak isteyen kiracının sözleşmenin yapılması sırasında zayıf taraf olduğu ve kiralamayı istemesi nedeniyle baskı altında bu taahhütnameyi imzaladığı kabul edilir. Uygulamada bu nedenle kiraya verenler çoğunlukla tahliye taahhütnamesini tarih belirtmeden kiracıya imzalatarak durumu lehlerine çevirmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas: 2017/ 975 Karar: 2021 / 1108 Karar Tarihi: 28.09.2021
“… Kira sözleşmesinin yapılması sırasında tarihleri boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdü alınması durumunda, bu
belgenin kiralananın teslimi öncesinde tarihlerinin boş olarak verildiği ve anlaşmaya aykırı olarak sonradan tamamlandığına ilişkin savunmanın kanıtlanması gerekir. Bu şekilde yani düzenleme ve boşaltma tarihlerinin sonradan tamamlanması belgenin geçersizliğini gerekmediği gibi bu tarihlerin anlaşmaya aykırı olarak tamamlandığına ilişkin iddia kiracı tarafından ispatlanmalıdır

(Kanık, s. 1293).
Yapılan açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; davacı vekili davalı …”un dava konusu taşınmazda 05.03.2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince aylık 3.350TL kira bedeli ile kiracı olduğunu, davalının dört yıldır kiracı olarak bulunduğu işyerini son dönem başından sonra verdiği 14.03.2013 tarihli taahhütname ile 04.03.2014 tarihinde boşaltacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, davalının yazılı taahhüdüne uymadığını ileri sürerek taahhüt nedeniyle kiralanandan tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı
vekili, davaya dayanak yapılan tahliye taahhüdünün davacı tarafça kira sözleşmesinin imza edildiği tarihten önce alındığını. davacınım, taşınmazın kiracı sıfatıyla kullanılabilmesinin ön şartı olarak ileri sürdüğü taahhütnameyi müvekkiline manevi cebir altında imzalattığını, bu şekilde imza edilen taahhüt tarafların gerçek iradelerini yansıtmaktan uzak olduğundan geçerli olmadığını, davacının kötü niyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuş ise de yukarıda da belirtildiği üzere TMK’nm 6 ve HMK’nın 190. maddesi gereğince ispat yükü, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden önce imzalatıldığını iddia eden davalı kiracı bu iddiasını ispat etmekle
yükümlüdür …”

Tahliye Taahhütnamesinde Tarihlerin Sonradan Doldurulması Mevzuu Hakkında

Kural olarak beyaza atılan imza yani tarihi belirsiz kağıda imza atan kişi kural olarak sonuçlarına katlanmak zorundadır ve sözleşmeyi değiştirilen haliyle kabul etmiş sayılır. Emredici kural olarak tahliye taahhütnamesinin tarihi kira sözleşmesinin imzalandığı günde imzalanamaz ise de boş taahhütnamenin sonradan doldurulması belgenin geçerliliğini etkilememektedir.
Yargıtayın görüşü de ‘Öte yandan davacı tahliye taahhüdünün altındaki imzaya da karşı çıkmamış ve boş olarak verdiğini savunmuştur. Kiralananda otururken verilen tahliye taahhüdü geçerlidir. İmza edilerek verilen tahliye taahhüdünün sonradan doldurulması geçerliliğine halel getirmez. Zira boş kağıda imza atan kişinin onun sonucuna katlanmasını gerektirir. Bu nedenle taahhüt geçerli olduğuna ve davada süresinde açıldığına göre kiralananın tahliyesine karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.’ (Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 4240E. 6339K.) şeklindedir.

Tahliye Taahhütnamesine veya Kira Sözleşmesine Nasıl İtiraz Edilir?

Takip talebini alan icra memuru 1 aylık hak düşürücü süreyi ve belgelerin varlığını kontrol ettikten sonra kiracıya tahliye emri gönderir. Bu tahliye emrinde kiracının taşınmazı tahliye edebilmesi için 15 günlük süre verildiği aksi takdirde zorla tahliye edileceği kiracıya bildirilir. Kiracı bu tahliye emrine 1 hafta içerisinde itiraz etmezse kabul etmiş sayılır ve tahliye kesinleşir.

Takip talebine itiraz edilmesi durumu ise şu şekildedir:
Tahliye Emrini alan kiracı, yedi gün içerisinde, yazılı veya sözlü olarak icra dairesine itirazı bildirir.

Borçlu itirazında ilk olarak, kira sözleşmesini veya tahliye taahhüdünü inkar edebilir. İkinci olarak ise kira sözleşmesini ve tahliye taahhüdünü inkar etmez, ancak daha sonra kira sözleşmesinin yenilendiğini ve sürenin alacaklı tarafından uzatıldığını ileri sürebilir. Üçüncü olarak, kira sözleşmesini ve tahliye taahhüdü inkar etmezi, ancak kira sözleşmesinin kanun gereğince yenilenmiş sayıldığını ileri sürebilir.

Borçlu kira sözleşmesine ya da tahliye taahhüdüne itiraz etmek isterse, bu itirazın ayrıca ve açıkça yapılması zorunludur.

Borçlunun itirazı takibi durdurur.Borçlunun itirazı takibi durdurur. Alacaklı takibe devam etmek istediği takdirde, itirazın niteliğine göre görevli mahkeme olan Sulh Hukuk Mahkemesi yahut icra Hukuk Mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını ya da iptalini dava edebilir, mahkemece verilecek karara göre takibe devam olunur.

Örnek Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2008/11 K. 2008/2784 T. 11.3.2008

‘İcra takibinde ve davada dayanılan ve hükme esas alınan 1.9.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı, davalı tarafından düzenlenen 15.10.2003 tanzim ve 30.8.2005 tahliye tarihli tahliye taahhütnamesine dayanarak 22.9.2005 tarihinde Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü’nün 2005 / 5397 sayılı dosyası ile kiralananın tahliyesi için davalı hakkında icra takibi yapmıştır. İcra takibine yasal süresi içinde itiraz eden davalı, tahliye taahhütnamesinin sözleşme başlangıcında alındığından geçersiz olduğunu ileri sürmüş, bu itirazını yargılama sırasında da yinelemiştir. Davalı her ne kadar tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi düzenlenmesi sırasında alındığını ve tanzim tarihinin sonradan doldurulduğunu savunmuş ise de, imzası inkar edilmeyen taahhütnamede “halen icar ve işgali altındaki” davacıya ait dairede oturduğunu ve bu şekilde tahliye taahhüdünü kiralananda otururken verdiğini kabul etmiştir. Öte yandan atılan imza, imza sahibi kiracıyı bağlayacağından tahliye taahhüdünü içeren bu belgedeki tarihlerin sonradan doldurulduğu yolundaki itiraza itibar edilemez. Taahhütnamedeki tanzim tarihinin boş olarak bırakılıp davacıya verildiğinin kabul edilmesi halinde dahi davalı kiracı bu şekildeki davranışının sonucuna katlanmak zorundadır. Tanzim tarihinin sonradan doldurulmuş olmasının sonuca etkisi bulunamamaktadır. Takip süresinde yapılıp dava açıldığına göre serbest irade ile kiralananda oturulurken verilen tahliye taahhüdünün geçerli olduğunun kabulüyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.’

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’un 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/392 K. 2017/818 T. 30.1.2017

İcra takibine dayanak oluşturan tahliye taahhüdü, noterlikçe tanzim veya tasdik edilmiş değildir. İİK.nun 275.maddesi ve 04.12.1957 tarih, 11/26 Sayılı İBK gereğince alacaklı, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı olarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceğinden uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirir. Somut olayda, davalı kiracı tanzim tarihine karşı çıkmış olmakla, uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiği gözetilerek itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesine karar verilmesi doğru değildir.

Views: 1974