Yabancılar için Türkiye Cumhuriyetinde İkamet ve Çalışma İzni

  A-) Kısa Dönem İkamet İzni


   Kısa dönem ikamet izni, Türkiye'de vize süresi ya da vize muafiyet süresinden daha uzun süre konaklama talebinde bulunan yabancılar için düzenlenmiş bir ikamet iznidir. Aşağıda belirteceğimiz koşulları taşıyan yabancılar için kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunulabilir.

1- Türkiye’de taşınmaz mal varlığı bulunan veyahut bir taşınmaz üzerinde pay bulunduranlar
2- Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kurma amacı ile konaklama talebinde bulunanlar
3- Hizmet içi eğitim programına katılacak yabancılar
3- Bilimsel araştırma amacı ile konaklama talebinde bulunanlar
4- Turizm amaçlı bulunanlar
5- Türkiye Cumhuriyeti”nin taraf olduğu anlaşmalar bağlamında öğrenci değişim programı amacı ile konaklamak isteyen yabancılar
6- Kamu kurum ve kuruluşları vasıtası ile araştırma , eğitim ve staj maksatlı çalışmalarda bulunacak yabancılar
7-Yüksek öğrenimini Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki bir üniversitede tamamlamış ve mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay içerisinde müracaatta bulunmuş olanlar
8- Türkçe öğrenme amacı ile Türkçe öğrenim kurslarına katılanlar
9- Yatırım yapanlar
10- Tedavi görecekler
11- Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler

AA-) Kısa Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler (ORTAK)

   Aşağıda belirtilen belgeler tüm kısa dönem ikamet izni başvuruları için ortak niteliktedir

1- İkamet izni Başvuru Formu
2- Pasaport
3- 4 adet biyometrik fotoğraf
4- Kalınacak süre içerisinde yeterli ve düzenli maddi imkanlara sahip olduğunuzu dair beyan
5- İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğine dair makbuzlar
6- Geçerli Sağlık Sigortası
7-Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
8-Kalınacak Yeri Gösterir Belge

AB-)Kısa Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler (ÖZEL)

1-) Bilimsel araştırma sebebi ile gelecekler için
a-) Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerinden alınmış amacına uygun vize
b-) Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi , imzalı ve mühürlü belge

2-) Türkiye’de Taşınmaz malı bulunanlar
a-) Konutun şahsa ait olduğunu gösterir nitelikte resmi , imzalı ve mühürlü tapu senedi

3-) Ticari iş veya bağlantı kuracaklar
a-) Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu,
b-) Noter onaylı şirket faaliyet belgesi,
c-) Noter onaylı vergi levhası,
d-) Noter onaylı ticaret sicil gazetesi,
e-) Noter onaylı imza sirküleri

4-) Hizmet içi eğitim programına katılacaklar
a-) Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini
ve yerini gösterir nitelikte imzalı, kaşeli ve mühürlü belge

5-) Türkiye Cumhuriyeti”nin taraf olduğu anlaşmalar bağlamında öğrenci değişim programı amacı ile konaklamak isteyen yabancılar
a-) Eğitimin görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak imzalı, kaşeli ve mühürlü eğitim belgesi/AIESEC belgesi

6-) Turizm amaçlı kalacak yabancılar için
a-)İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge

7-Tedavi görecekler
a-) Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş
kaydının yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair , tedavi süresini gösteren , ilgili hastanenin başhekimi ile bir hekim tarafından imzalanmış belge

8 -) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
a-) Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi
b-) Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı
c-) Destekleyicinin ölüm belgesi

9-) Türkçe öğrenme amacı ile Türkçe öğrenim kurslarına katılanlar
a-) Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize
b-) Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne
dair belge

10-) Kamu kurum ve kuruluşları vasıtası ile araştırma , eğitim ve staj maksatlı çalışmalarda bulunacak yabancılar
a-) Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak
programın süresini ve yerini gösterir imzalı , mühürlü ve kaşeli belge

11-) Yükseköğrenimini Türkiyede Tamamlamış ve 6 ay içerisinde müracaatta bulunmuş olanlar
a-) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi

12-) Yatırım Yapanlar
a-) Uygunluk Belgesi

B-) UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

Uzun Dönem ikamet izni 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42-45 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türkiye’de kesintisiz en az 8 yıl ikamet izniyle ikamette bulunmuş olan ( 180 günü aşmayan kesintiler sayılmamaktadır )ya da Bakanlığın belirlediği şartların gerektirdiği vasıfları üzerinde taşıyan yabancılara yine Bakanlığın onayı ile valilikler tarafından süresiz ikamet izni düzenlenebilir. Ayrıca Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak, kendisini ve varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak, geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmak, Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmuyor olmak gibi şartların yerine getirilmiş olması başvurular için zorunludur. Uzun dönem oturma izni sahipleri askerlik görevinden muaftırlar. Seçme ve seçilme haklarından yararlanamazlar.

Uzun Dönem İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1- Uzun Dönem ikamet izni başvuru formu
2- 4 adet biyometrik fotoğraf
3- Pasaport
4- Kişinin kendisini ve ailesini geçindirebildiğine dair belge /Geçim Belgesi
5- Geçerli Sağlık Sigortası
6- Son 3 yılda herhangi bir sosyal yardım alınmadığına dair imzalı belge
7- Adli sicil kaydı
8- Önceki ikamet izinleri
9- Yaşanılan adresi gösterir belge
10- 8 yıl kesintisiz ikamet ettiğini gösteren gün sayım belgesi
11- Gerekli harçların ödendiğine dair ödeme dekontları

C- ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de çalışabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ya da ilgili diğer kurumlardan kendisine ikamet ve çalışma izni veren izin belgesini alma yükümlülüğü altındadırlar . Çalışma izni almak isteyen yabancılar yurt içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurt dışında ise vatandaşı oldukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına başvuruda bulunabilirler. Çalışma izni için İlgili Bakanlığa gerekli evrakların teslimi ile başvuruda bulunulur. Bakanlık tarafından başvuruya olumlu yanıt gelmesi halinde gerekli harç bedelleri yatırılmalıdır. Bunun akabinde çalışma izni onaylanır.

CA-) Kurumsal Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

a-) İşveren tarafından temin edilmesi gereken belgeler
1- Faaliyet Belgesi
2- Şirketin En Son Sermaye ve Ortaklık Durumunu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
3- E-imza üzerinden yetkilendirme hali
4- Son Yıla Ait Olan Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylanan Finansallar

Ek olarak Turistik tesisler için Turizm işletme belgesi

b-) Yabancı Kişinin kendisi tarafından temin edilecek belgeler
En az 6 aylık ikamet izni ( yurtiçi başvurular için)
Konsolosluk referans numarası (yurt dışı başvurular için )
Pasaport
Yabancı kişiye ait diploma
4 adet biyometrik fotoğraf

CB-) Ev Hizmetleri , Dadı , Yaşlı veya Hasta Bakıcı için Gerekli Belgeler

a-) İşveren tarafından temin edilmesi gereken belgeler
E-imza
Yaşlı veya Hasta için alınıyorsa gerekli rapor
Nüfus kayıt örneği

b-) Çalışan Tarafından Temin Edilmesi Gereken Belgeler
En az 6 aylık ikamet izni (yurtiçi başvurular için )
Konsolosluk referans numarası (yurtdışı başvurular için)
Pasaport
4 adet biyometrik fotoğraf

CC-) Kendi Hesabına Çalışacak Yabancı Kişiler İçin Gerekli Belgeler

1-Faaliyet Belgesi
2-Kuruluşa ait güncel sermaye ve ortaklık yapısını beyan eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
3-Şirketin son yılına ait bilanço dökümü
4-SGK tarafından verilen işyeri tescil numarası
5-Pasaport
6-İkamet izin kartı fotokopisi
7-İlgili konsolosluğun referans numarası (Yurtdışı başvurularda)
8-Başvuru Formu

Türkiye'de kısa dönem ikamet izni , uzun dönem ikamet izni ve çalışma izni için yapılacak başvurularda titizlikle hareket edilmeli , gerekli belgeler eksiksiz ve doğru biçimde hazırlanmalıdır. Aksi takdirde yapılmış olan başvuru reddolunacak ve kişilerin zaman ve para bakımından kayıplara uğramasına sebep olacaktır. Bu sebepledir ki bir uzman yardımı çok önem taşımaktadır. Hukuk büromuzda sizlere bu başvurular hususunda tüm sürece ilişkin danışmanlık ve takip hizmeti vermekteyiz.

Views: 3551