TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSTİSNAİ YOLDAN KAZANILMASI

Hukukumuzda 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun içerisinde düzenlenen Türk vatandaşlığının istisnai yoldan kazanılması hakkında düzenlenme ile belirli şartları sağlayan kişilerin Türk vatandaşlığını kazanması hususunda kolaylık tanınmaktadır. 19 eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikler ile Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanma hususundaki yasal düzenlemeler yapılmıştır. Aşağıda bahsedeceğimiz opsiyonlar ile Türk vatandaşlığının kazanılması mümkündür.
. Bu hususta Türkiye’de yatırımda bulunmuş kişiler milli güvenlik ve kamu düzenini tehlikeye atacak sureti bulunmamak şartıyla Türk vatandaşlığının genel yoldan kazanılmasına nazaran daha kolay şekilde Türk vatandaşlığına hak kazanabilmektedirler. Türk vatandaşlığının istisnasi yoldan kazanılmasına ilişkin alternatif yollar ” İstihdam yatırımı , Sermaye Yatırımı , Gayrimenkul yatırımı” şeklinde opsiyonlardan oluşmaktadır. Bu yazımızda bilgilendirme amaçlı bu opsiyonları tanıtacağız.

A-) İstihdam Yatırımı ile Türk Vatandaşlığının İstisnai Yoldan Kazanılması

 Türkiye'de sahibi olduğu ya da ortağı konumunda bulunan yabancı kişilerin istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanabilmelerine ilişkin usul ve esaslar Hukukumuzda 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanununun 12. Maddesinde Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller başlığı altında yer almaktadır. Türk Vatandaşlığı Kanununun 46.maddesine dayanılarak hazırlanmış Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in “Türk vatandaşlığı istisnai olarak kazanılması, başvuru için gereken evraklar ve yapılacak işlemler” başlıklı 20. maddesinde; en az elli (50) kişilik istihdam oluşturduğu durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca tespit edilen yabancı uyrukluların 5901 sayılı Kanunda 12'nci maddede birinci fıkranın (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilecekleri ifade edilmiştir. 


 AA-) Başvuru ve Değerlendirme Süreci
     
   En az 50 Türk vatandaşına istihdam sağladığı gerekçesini esas alarak aşağıda bahsedeceğimiz gerekli evraklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvuruda bulunur. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne yapılan eksiksiz başvurular 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Eksik belge ile yapılmış başvurular için başvuru sahibine gerekli eksiğin giderilmesi için 30 günlük süre verilmektedir. Mevcut Eksikliğin verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda başvuru reddedilir.


AB-) Başvuru için Gerekli Evraklar
 
 Aşağıda yer alan evraklar Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne eksiksiz olarak teslim edilmelidir.

  1. Başvuru sahibi tarafından bizzat imzalanmış ıslak imzalı başvuru dilekçesi 
  2. Doğru ve noksansız biçimde doldurulmuş İstihdam Bilgi Formu
  3. Başvuru sahibine ait olmak şartı ile noterden alınmış ıslak imzalı , onaylı imza beyannamesi 
  4. En az 50 kişilik Türk vatandaşının istihdamının bulunduğu şirketin ticaret sicil gazete kayıtları ve güncel tarihli olması koşulu ile Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  5. Pasaport fotokopisi ( İşlem görmüş tüm sayfalarla beraber)
  6. En az 50 kişilik Türk vatandaşının çalışmakta olduğu iş yerine ilişkin SGK'dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) alınan güncel iş yeri çalışan listesi 
  7. Başvurudan bulunanın sahibi olduğu veya ortaklık payı bulunan işyerinin vergi borç durumunu belirten GİB( Gelir İdaresi Başkanlığı) sisteminden alınacak güncel tarihli yazı.

  8. Başvuruda bulunanın sahibi veya ortaklık payı bulunan işyerinin ya da işyerlerinin sosyal güvenlik primi borcu durumunu gösteren SGK Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış güncel tarihli yazı.
  9.  Kamu kurumları tarafınca yapılmış olan idari denetimlerde, başvuru sahibinin başvuruyla ilgili şirketine son 6 ay içerisinde idari para cezası verilip verilmediğine dair yazılı olması şartı taşıyan beyanname.
 10.  Medeni Hali belirtir belge

   Başvuru sahibinin sahibi olduğu veya ortaklık payını elde bulundurduğu şirketinin sermaye payı ve hisse oranının yeterli olup olmadığı hususunda karar Bakanlıkça verilmektedir.


 B-) Sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması 
   
    Sabit Sermaye Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması hususunda  500.000 Amerikan Doları(USD) altında olmamak şartı ile sabit sermaye yatırımı getiren yabancılar Türk Vatandaşlığına adaydır. Yapılan sermaye yatırımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmelidir. Vatandaşlık adaylarının başvuruları , gerekli belgelerle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı olarak yapılacaktır. 

 BA-) Sermaye Yatırımı ile Vatandaşlık için Gerekli Belgeler
    1. Sermaye yatırımının minimum 500.000 USD (Amerikan Doları) altında kalmayacak şekilde yatırıldığını gösteren ve Yeminli Mali Müşavir onayı bulunan rapor.
    2. Başvuru sahibi tarafından Doldurulmuş Yatırım Bilgi Formu
    3. 4 adet biyometrik fotoğraf
    4. İkamet izni belgesinin arkalı önlü fotokopisi 
    5. Geçerli Pasaport 
    6. Medeni Hali belirtir belge
 
 C) Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması
      
    250.000 Amerikan Doları(USD) altında olmamak şartı ile bir taşınmazı en az 3 yıl satılmaması şerhi konulması yolu ile tapu kayıtlarına geçiren kişi Türk Vatandaşlığına adaydır. Taşınmazı satın alan yabancı; bu taşınmaz malı Türk vatandaşlığının kazanılması amacıyla satın alması sebebiyle 3 yıl süre satmayacağını kabul ve beyan edecektir. Satın alınan Gayrimenkul üzerine kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmuş olmalıdır. Ayrıca satın alınan Gayrimenkulun ABD doları cinsinden değeri tespitin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan kur üzerinden belirlenecektir.

 CA-) Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı için Gerekli Belgeler

    Başvurular Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Yapılmaktadır. Başvuruda herhangi bir eksik belge bulunmaması durumunda ilgili başvuru 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

    1. Geçerli Pasaport
    2. 4 Adet biyometrik fotoğraf
    3. Taşınmazın değerine ilişkin rapor
    4. Gayrimenkul bedelinin alıcı tarafından satıcıya ödendiğine dair evrak.(bankaya ait dekont vb)
    5. İlgili tapu müdürlüğünden taşınmazın üzerinde 3 yıl süreyle satılamayacağına dair şerh konması işleminin gerçekleştiğini kanıtlar nitelikte belge 
    6. Medeni Hali belirtir belge


  D-) Bankalara Mevduat Yatırma ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması

    Türk bankalarına, üç yıl süreyle çekilmemesi şartıyla minimum 500.000 ABD doları yatıranlar, Türk vatandaşlığına adaydırlar. Bu yatırma işlemi tek bir bankaya olabileceği gibi birden fazla bankaya parça parça şeklinde de olabilmektedir. Bir Türk bankasının yurt dışı şubesine yapılmış olan mevduat yatırma işlemleri geçersizdir. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yapılmış yatırımlar kabul görmektedir.
 
  DA-) Bankalara Mevduat Yatırma ile Türk Vatandaşlığı Başvuru için Gerekli Belgeler
    1. Pasaport
    2. İsteği belirten ıslak imzalı Form/Dilekçe
    3. Medeni Hali belirtir belge 
    4. Kişinin minimum 500.000 USD mevduat yatırımında bulunduğunu kanıtlar nitelikte belge ve dökümler
    5. Hizmet bedelinin ödendiğini kanıtlar nitelikteki makbuz
 Tamamlanana belgeler ile İç İşleri Bakanlığına başvuruda bulunulur. Eksiksiz yapılan başvurular 7 iş günü içerisinde değerlendirilir.


 DİPNOTLAR

 -Yapılan başvurular ilgili bakanlıklarca oluşturulan komisyonlarca değerlendirilir ve Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Nihai karar Cumhurbaşkanlığına aittir. 
-Tüm yatırım türleri için ayrılmış zaman dilimi 3 yıldır. 
-Yönetmelikte belirtilen tüm şartları yerine getirerek başvuruda bulunan yabancı ile birlikte varsa eşi ve 18 yaşın altındaki tüm çocukları Türk Vatandaşlığı kazanacak olup ömür boyu Türk vatandaşı olarak kalacak ve ayrıca sonradan doğacak çocukları da Türk vatandaşı olarak dünyaya gelecektir.
- Yanıltıcı belgelerle başvuran adayların vatandaşlık başvuruları askıya alınacaktır. Bu adaylar Tüm kriterleri yerine getirseler bile değerlendirme dışı bırakılacaklardır.
-Bu sebeple, başvuru ve değerlendirme sürecinde danışmanlık alınması ciddi önem taşımaktadır. Hukuk büromuzda Türk vatandaşlığına başvuru hakkının kazanılması konusunda , tüm sürece ilişkin profesyonel danışmanlık ve takip hizmeti vermekteyiz.	 

Views: 67