MİRASÇILIK BELGESİNİN (VERASET İLAMININ) İPTALİ

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir?

Mirasçılık belgesi, kişinin ölümünün ardından miras üzerinde hak sahibi olan kimselerin belirlenmesi için Sulh Hukuk Hakiminden yahut noterlerden alınan belgedir. Mirasçı olduğunu düşünen herkes mirasçılık belgesi verilmesi için Notere veya Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurabilir. Noterler mirasçılık belgesi için yapılan başvuru üzerine sistem üzerinden gerekli incelemeleri yaparak, mirasbırakanı ve mirasçılarını tespit edip, mirasçılık belgesi vermektedir.

Noterden Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

T.C. Kimlik Numarası yazılı olan kimlik belgesi ve temsilen başvuru yapılıyor ise Vekaletname ya da Mahkeme Kararı, Miras Bırakan kişiye ait T.C. Kimlik Numarası (eğer bu bilgiye erişemiyorsanız noterlikte tespit edilecektir.) ile noterliğe gidilir. Noterlikte verilecek olan başvuru formu doldurulur ve imzalanır. Mirasçılık Belgesi sistem tarafından yaklaşık üç dakika içerisinde hazırlanır ve ardından hazırlanan mirasçılık belgesi noter tarafından doğrulanır. Size ya da yakınınıza ait Nüfus kayıtlarında bir eksiklik tespit edilir ise Noter size bilgi vererek Nüfus Müdürlüğüne yönlendirecektir. Nüfus kayıtları düzeltildikten sonra tekrar noterliğe başvurabilirsiniz.

Mirasçılık Belgesi’nin Noterlik tarafından verilemeyeceği durumlar:

 1. Miras Bırakan ile Mirasçılık Belgesi talep eden kişinin
 2. Soybağının tespit edilememesi,
 3. Soybağının olması ancak yasal Mirasçısı olmaması,
 • Miras Bırakan kişinin,
 • Vasiyetnamesi bulunması,
 • 04/04/1926 tarihinden önce vefat etmiş olması,
 • 23/11/1990 tarihinden önce vefat etmiş ve eşinin sağ olması,
 • Miras Bırakan kişinin ya da mirasçılardan herhangi birinin,
 • Mirasçılarından herhangi biri ile aynı gün vefat etmiş olması,
 • ‘GAİP’ olması,
 • Evlatlık olması,
 • Vatandaşlıktan çıkarılmış ya da birden çok vatandaşlığa sahip olması,

Noterlik Kanunu gereği mirasçılık belgesi verilmesine engel bir durum tespit edildiğinde; Noter, size gerekçeyi içeren “Red Belgesi” vererek Sulh Hukuk Mahkemesine yönlendirecektir.

Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) İptali Davası

Mirasçılık belgesindeki bilgiler her zaman somut gerçeği yansıtmayabilir. Bu durumda hak kayıplarını önlemek için mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) iptali davası açmak gerekir. 4721 s. Türk Medeni Kanununun 598.maddesinde belirtildiği üzere “mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir”.

Mirasçılık Belgesinin İptali Hangi Hallerde Söz Konusu Olur?

Mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) iptali iki durumda söz konusu olabilir:

 1. Mirasçılık belgesinin hukuki hata içermesi
 2. Mirasçılık belgesinin maddi hata içermesi

Örneğin, mirasçılardan birinin miras belgesinde gözükmemesi veya mirasçı olmayan birinin mirasçı gözükmesi veyahut payların yanlış yazılması durumları söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda mirasçılık belgesinin iptali istenebilir.

Mirasçılık Belgesinin(Veraset İlamının) İptali Davasını Kimler Açabilir?

Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Dolayısıyla mirasçılık belgesinde adı geçsin veya geçmesin mirasçı olmaya hak kazanan herkes bu davayı açabilir.

Mirasçılık Belgesinin(Veraset İlamının) İptali Davası Kimlere Karşı Açılır?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382.maddesine göre mirasçılık belgesinin alınması çekişmesiz yargı işlerindendir. Bu yüzdendir ki dava hasımsız olarak açılır. Ancak mirasçılık belgesinin iptali çekişmeli yargı işidir. Davalı taraf, veraset ilamında mirasçı olarak gösterilen herkes olabilir. Bu uygulamada karıştırılan bir husus olduğu için dikkat edilmelidir.

Yetkili ve Görevli Mahkeme

Mirasçılık belgesinin iptali davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri, yetkili mahkeme ise miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi ile mirasçılardan her birinin yerleşim yeri mahkemeleridir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

Yukarıda bahsettiğimiz üzere 4721 s. Türk Medeni Kanununun 598.maddesine göre “mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir”.  Bu yüzden herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre yoktur.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasına İlişkin Yargıtay Kararları

“Davacılar tarafından, davalılar aleyhine 02/12/2008 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesinin iptali istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 19/03/2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, doğru olan mirasçılık belgesinin tespiti ile yanlış olan mirasçılık belgesinin iptali isteğine ilişkindir.

Davacı, … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/318 Esas, 2006/632 Karar sayılı ve 04.07.2006 tarihli mirasçılık belgesi ile … Sulh Hukuk Mahkemesinin 1982/538 Esas, 1986/294 Karar sayılı ve 13.05.1986 tarihli mirasçılık belgesinin çelişkili olduğunu beyan ederek doğru olan mirasçılık belgesinin tespiti ile yanlış olan mirasçılık belgesinin iptalini, her iki mirasçılık belgesinin de yanlış olması halinde ise yeni bir mirasçılık belgesi verilmesini istemiştir.

Bir kısım davalılar, gerçek mirasçıların belirlenmesini savunmuşlardır.

Mahkeme, davanın kabulüne, … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/318 Esas, 2006/632 Karar sayılı ve 04.07.2006 tarihli mirasçılık belgesinin iptaline, … Sulh Hukuk Mahkemesinin 1982/538 Esas, 1986/294 Karar sayılı ve 13.05.1986 tarihli mirasçılık belgesinin doğru olduğunun tespitine karar vermiştir.

Hükmü, davalı … vekili … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/318 Esas, 2006/632 Karar sayılı ve 04.07.2006 tarihli mirasçılık belgesinin doğru olduğundan bahisle temyiz etmiştir.

…Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/318 Esas, 2006/632 Karar sayılı ve Muğla Sulh Hukuk Mahkemesinin 1982/538 Esas, 1986/294 Karar sayılı dosyalarının dosya içerisine konulmasından sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın MAHALLİNE İADESİNE 03.07.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

“Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 12.06.2013 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesinin verilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne, mirasçılık belgesinin iptaline dair verilen 04.03.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi bir kısım davalılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü: K A R A R

Davacılar vekili, muris … 10.07.1970 tarihinde vefat ettiğini, davacıların da mirasçı olmasına rağmen mirasçı olarak gösterilmediği…. sayılı mirasçılık belgesinin iptaliyle muris …. mirasçılarının ve miras paylarının belirlendiği yeni mirasçılık belgesinin verilmesini talep etmiştir.

Davalılar … ve … davayı kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulüne, ….. sayılı mirasçılık belgesinin iptaline karar verilmiştir.

Hükmü, bir kısım davalılar vekili temyiz etmiştir.

HMK’nın 297/2. maddesi gereğince, hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.

Somut olaya gelince, davada mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesinin verilmesi talep edilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne, mirasçılık belgesinin iptaline karar verilmiş, yeni mirasçılık belgesinin verilmesi talebiyle ilgili bir hüküm kurulmamıştır. Bu durumda mahkemece HMK’nın 297/2. maddesi hükmüne aykırı şekilde davacılar vekilinin yeni mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.”

Views: 10