TÜRK SOYLU YABANCILARIN OTURMA İZNİ VE VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

Türk Soylu Yabancılara Uzun Dönem İkamet İzni Verilmesi

24.01.2019 tarihinde 6458 sayılı Kanunun 43. Maddesi kapsamında Ahıska ve Uygur Türklerine yeniden uzun dönem ikametgah izni düzenlenmesi kararı verilmiştir. Buna göre 01.01.2019 tarihinden daha önceki süreçte ülkemize giriş yapmış ve Türk Soylu olarak ikamet izni almış yabancılar gerekli belgeler ile göç idaresi müdürlüklerine başvuruda bulunarak uzun dönem ikametgah talebinde bulunabilirler. Ayrıca 01.01.2019 tarihinden önce ülkemize giriş yapan ancak Uygur Türkü ve Ahıska Türkü olarak ikamet izni almayanlar ise ilgili genelgenin EK-6 ve EK-7 kısımlarında bulunan gerekli evrakaları tamamlayarak İl göç idaresi müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerdir.

Uzun dönem ikamet izni hakkını kullanmak isteyen Türk soylu yabancılar , Türk soyluluk belgelerini sunmak zorundadırlar. Türk soyluluk belgesini Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilgili makamlarında sunmayan başvurular dikkate alınmamaktadır.
Uzun dönem ikamet izninin şartları

     Uzun dönem ikamet iznine ilişkin esaslar 6458 sayılı kanunun 43. Maddesinde açıkca düzenlenmiştir. Buna göre :

MADDE 43 – (1) Uzun dönem ikamet iznine geçişte aşağıdaki şartlar aranır:
a) Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak
b) Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
c) Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
ç) Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak
(2) Bakanlığın belirlediği şartlara sahip olması nedeniyle uzun dönem ikamet izni
verilmesi uygun görülen yabancılar için birinci fıkranın (d) bendi dışındaki şartlar aranmaz.(16)

Türk Soylu Yabancılara Verilen İkamet İzninin İptal Edilmesi

Türk soylu yabancılar uzun dönem ikamet izni ile süresiz olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet edebilir , çalışma izinleri ile beraber çalışabilmektedirler. Bu şekilde uzun dönem ikamet izni alan Türk soylu yabancıların mevcut durumları 2 yılda bir denetlenir.  Türk soylu yabancılar Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde herhangi bir suça karışırsa veyahut ceza alırsa uzun dönem ikamet izinlerinin iptaline karar verilebilir.İptale ilişkin esaslar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 45'te  düzenlenmiştir.  6458 sayılı kanunun 45. maddesinde Uzun dönem ikamet izninin iptali halleri sınırlı olarak sayılmış olup :

“a) Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,
b) Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz
bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hâllerinde iptal edilir.” şeklindedir. Ancak yapılan bu iptal işlemine karşın kanun yolu açık olup , 60 gün içerisinde idari dava açılarak işlem iptal ettirilebilmektedir.

Türk Soylu Yabancıların İstisnai Yoldan Vatandaşlık Başvuruları

Türk soylu yabancılar 5543 sayılı İskan Kanununda yer alan esaslara göre gerekli evraklarla birlikte il göç idarelerine istisnai yoldan vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Kişinin vatandaşlık dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere bakanlığa gönderilen kişinin dosyası incelenir ve Türk vatandaşlığının kazanılması üzere Bakanlık kararı ile türk vatandaşlığı kazanılabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca başvuruda bulunan kişinin Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Views: 310