HAKARET SUÇU VE CEZASI

Hakaret suçu tanımı itibarıyla kişinin onur ve şerefini zedeleyici yazılı veya sözlü saldırıyı temsil etmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 125’te…

Okumaya Devam Et →