Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu

Tanım

Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümünde 228. Maddede yer almaktadır. Kumar oynama fiilinin gerçekleşmesi için iki şartın oluşması gerekir:

  1. Kazanç sağlama amacı
  2. Kar ve zararın talihe bağlı olması

Nitekim ilgili maddenin son fıkrasında, “Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.” hükmü yer almaktadır.

Bu suç iki şekilde işlenebilir:

  1. Fiziksel
  2. Sanal ortamda

Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu Şikâyete Tabii Midir?

Kumar oynatılması için yer ve imkân sağlama suçu, TCK’nın “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığı altında olup şikâyete tabii değildir.

Uzlaştırma

Kumar oynatılması için yer ve imkân sağlama suçu, uzlaştırmaya tabii suçlar arasında yer almamaktadır.

Suçun Basit Hali

TCK’nın 228. Maddesinin birinci fıkrasına göre,

“Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Buradaki söz konusu hapis cezası adli para cezasına çevrilemez. Çünkü ilgili hükümde hapis cezası, adli para cezasıyla birlikte düzenlenmiştir.

Daha Çok Cezayı Gerektiren Haller

TCK’nın 228. Maddesinin ikinci fıkrasına göre,

“Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.”

Yine aynı maddenin diğer fıkralarına göre de,

“Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.”

“Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

İlgili suç bakımından daha az cezayı gerektirecek bir durum düzenlenmemiştir.

Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, kanun hükmü gereğince bazı suçlarda şahsi sebebe bağlı olarak cezada indirim yapılması veya cezanın kaldırılmasıdır. Bundan ötürü her suçta uygulanması mümkün değildir. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu için etkin pişmanlık uygulanması söz konusu değildir.

Zamanaşımı

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunda olağan zamanaşımı 8 yıldır.

İlgili Yargıtay Kararları

“10.05.2015 tarihli tutanak içeriğine göre sanığın tombala tabir edilen oyunu iki adet 32 ekran LCD televizyon, kamera ve tombala çekilen altlı üstlü kutu ile oynattığı, sanığa yüklenen eylemin 1072 sayılı Kanuna Muhalefet suçunu oluşturduğu tespit edilerek kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu ile 1072 sayılı Kanuna muhalefet suçundan kurulan hükümlere yönelik yapılan incelemede;

1072 sayılı Rulet, Tilt ve Benzeri Oyun Aletleri ve Makinaları hakkında Kanunun 1. Maddesinde rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet isteyen otomatik, yarı otomatik, el veya ayakla kullanılan oyun makinaları ve benzerlerini bulundurmak ve “çalıştırmak” veya yurda sokmak yahut imal etmeyi yasakladığı ve madde kapsamında bu aletlerle kumar oynatılması halinde ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan da ceza verileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, 1072 sayılı Kanun kapsamındaki tombala makinası “çalıştırmak” suretiyle tombala oynatılması eyleminde 5237 sayılı TCK.nın 44/1. maddesinde yer alan “işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır” hükmü karşısında sanığın özel norm niteliğinde olan 1072 sayılı Kanunun 1 ve 2. maddesi uyarınca cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde hem 1072 sayılı Kanuna aykırılık suçundan beraat, hem de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. ve 326/son maddeleri gereğince ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla BOZULMASINA, 22.04.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.” (Yargıtay 8. Ceza Dairesi         2021/3465 E., 2021/12257 K.)

“TCK.nın 228. maddesinde düzenlenen kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunda belirtilen “kumar”, aynı Kanun’un 4. fıkrasında “kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar” biçiminde tanımlandığı, somut olayda, sanığın savunmasında ve birlikte oyun oynadığı şahısların alınan beyanlarında, oyun sonunda yemeğine oyun oynadıklarını belirttikleri, sanığın kendisinin de oyuna iştirak ettiği ve dava konusu olay dışında işyerinde kumar oynattığına dair delil elde edilememesi karşısında, unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/l. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.” (Yargıtay 8. Ceza Dairesi         2017/24058 E., 2020/10161 K.)

“I) Sanıklar …, … hakkında 1072 sayılı Kanuna muhalefet suçundan verilen beraat hükümlerine yönelik olarak;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameyeaykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

II) Sanık … hakkında 1072 sayılı Kanuna muhalefet suçundan ve sanıklar …, …, … hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik olarak;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

a) Sanık … yönünden;

Sanığın aşamalardaki savunmalarında kendisinin işlettiğini beyan ettiği işyerinde yapılan arama sırasında, içeride tombala adı verilen talihe bağlı oyunu oynayan 75 kişinin bulunduğu, dinlenen tanıkların bu oyunu oynadıklarını ve sanıkların bu işyerinin işletmeci ve çalışanları olduklarını belirttikleri, vasıfları tutanakta belirtilen ve bu oyunun oynanmasında kullanılan techizatın bir bütün olarak 1072 sayılı Kanun’un 1. maddesi kapsamına giren alet ve makinelerden olduğu, bu itibarla bu sanık yönünden 1072 sayılı Kanun’a muhalefet ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarının unsurlarının oluşacağı cihetle, sanık …’nin atılı suçlardan mahkumiyeti yerine, sanık Mahkeme huzurunda da işyerini kendisinin işlettiğini ve tombala oynattığını belirtmesine rağmen, sanığın adı da “Volkan” olarak hatalı gösterilmek suretiyle, sorgusunda işyerini kendisinin işletmediğini savunduğu şeklinde, dosya içeriği ile uyumsuz ve yerinde görülmeyen gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi,

b) Sanıklar … ve … yönünden;

Münferiden kumar oynatılan yerdeki eylemleri ile işlenilen suça iştirak ettikleri sabit olan sanıkların, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan mahkumiyetleri yerine,yazılı şekilde karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup,oyer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameyeuygun olarak, HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 07/07/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.” (Yargıtay 19. Ceza Dairesi         2020/802 E., 2020/9975 K.)

Views: 30